Aylar sonra ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı

Güncel Düzenleme Tarihi : 21 Kasım 2020 21:08 Haber Girişi : 21 Kasım 2020 21:10
Kısıtlamalar, dün itibariyle yürürlüğe girmişti

Aylar sonra ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı

Liman balık

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarasından alınan yeni tedbirler kapsamında, aylar sonra ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı 20.00 itibarıyla başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması en son haziran ayındaki lise ve üniversiteye giriş sınavlarında 81 ilde uygulanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İlk hafta sonu kısıtlaması bugün 20.00 itibarıyla başlarken, 22 Kasım Pazar gu?nu? saat 10.00'a kadar sürecek. 22 Kasım Pazar gu?nu? de saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­ ic?me yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek s?ekilde ac?ık olabilecek.Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.

31 Aralık'a kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahc?esi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve c?ay bahc?eleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

Bakan Süleyman Soylu imzasını taşıyan İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen Koronavirüs kısıtlamalarının ayrıntıları ve istisnaların tamamı şöyle:

"Koronaviru?s (Covid-­19) salgınının toplum sag?lıg?ı ve kamu du?zeni ac?ısından olus?turdug?u riski yo?netme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalıg?ın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sag?lık Bakanlıg?ı ve Koronaviru?s Bilim Kurulunun o?nerileri, Sayın Cumhurbas?kanımızın talimatları dog?rultusunda birc?ok tedbir kararı alınarak uygulamaya gec?irilmis?tir.

2020 yılı ic?erisinde tu?m Du?nya’yı etkisi altına alan Koronaviru?s salgınının yayılımında/bulas?ında son do?nemlerde tu?m u?lkelerde artıs? yas?andıg?ı go?ru?lmektedir. O?zellikle Avrupa kıtasında bulunan u?lkelerde salgının seyrinde c?ok ciddi yu?kselis? oldug?u ve salgınla mu?cadele kapsamında birc?ok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya gec?ildig?i izlenmektedir.

U?lkemizde de ic?erisinde bulundug?umuz kontrollu? sosyal hayat do?neminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler go?z o?nu?nde bulundurularak hayatın her alanına yo?nelik uyulması gereken kurallar ve o?nlemler belirlenmektedir.

Bu c?erc?evede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbas?kanımızın bas?kanlıg?ında toplanan Cumhurbas?kanlıg?ı Kabinesinde alınan kararlar dog?rultusunda 20.11.2020 Cuma gu?nu? saat 20:00 den itibaren gec?erli olacak s?ekilde;

1. Alıs?veris? merkezi, market, berber, kuafo?r ve gu?zellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandas?larımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-­ic?me yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek s?ekilde ac?ık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek siparis? firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online siparis? u?zerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

I?l/I?lc?e Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerles?im sahasında bulunmamak kaydıyla s?ehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve s?ehirlerarası toplu ulas?ım veya lojistik amac?lı arac?lara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-­ic?me yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahc?esi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve c?ay bahc?eleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha o?nce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sag?lanacaktır.

4. Tu?m illerimizde; 65 yas? ve u?zeri vatandas?larımız gu?n ic?erisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yas? altı vatandas?larımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında dog?anlar) ise gu?n ic?erisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokag?a c?ıkabilecek olup (is?yerleri ile illiyetlerini go?steren c?alıs?ma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden c?alıs?anlar haric?), bu saatler dıs?ında ise belirtilen yas? gruplarındaki vatandas?larımızın sokag?a c?ıkmaları kısıtlanacaktır.

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dıs?ında sokag?a c?ıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

U?retim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu dog?rultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi gu?nu? saat 20:00 den 22 Kasım Pazar gu?nu? saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar gu?nu? saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokag?a c?ıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildig?i s?ekilde devam edecektir.

Sokag?a c?ıkma kısıtlamasının gu?nlu?k hayata etkisini en az du?zeyde tutmak amacıyla;

Açık olacak iş yeri ve kurumlar

a) I?lac?, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan u?retimi, nakliyesi ve satıs?ına ilis?kin faaliyetleri yu?ru?ten is? yerleri,
b) Kamu ve o?zel sag?lık kurum ve kurulus?ları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin su?rdu?ru?lmesi ic?in gerekli kamu kurum ve kurulus?ları ile is?letmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gu?mru?kler, karayolları, huzurevleri, yas?lı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil C?ag?rı Merkezleri, AFAD Birimleri­afetle ilgili c?alıs?ma yu?ru?ten kurum/kurulus?lar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Go?c? I?daresi, PTT vb.),
c?) Dog?algaz, elektrik, petrol sekto?ru?nde stratejik olarak faaliyet yu?ru?ten bu?yu?k tesis ve is?letmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve dog?algaz c?evrim santralleri gibi),
d) Yurt ic?i ve dıs?ı tas?ımacılık (ihracat/ithalat/transit gec?is?ler da?hil) ve lojistig?ini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sag?lık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yo?nelik acil ins?aat, donanım vb. faaliyetleri yu?ru?ten is?letme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan c?iftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
g?) U?retim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kurulus?ları, gazete basım matbaaları ve gazete dag?ıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerles?im merkezleri ic?in her 50.000 nu?fusa bir adet ve il sınırları ic?inden gec?en s?ehirlerarası karayolu ve varsa otoyol u?zerinde her 50 km ic?in bir adet olmak u?zere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında ac?ık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yo?ntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,

İstisna kapsamında olan kişiler

a) Yukarıda belirtilen “Ac?ık Olacak I?s?yeri, I?s?letme ve Kurumlarda” yo?netici, go?revli veya c?alıs?anlar,

b) Kamu du?zeni ve gu?venlig?inin sag?lanmasında go?revli olanlar (O?zel gu?venlik go?revlileri da?hil),

c) Acil C?ag?rı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yu?ru?tenler, go?rev alanlar,

c?) O?SYM tarafından ilan edilen ve dig?er merkezi sınavlara katılacag?ını belgeleyenler

(bu kis?ilerin yanlarında bulunan es?, kardes?, anne veya babadan bir refakatc?i) ile sınav go?revlileri,

d) Cenaze defin is?lemlerinde go?revli olanlar (din go?revlileri, hastane ve belediye go?revlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, dog?algaz, telekomu?nikasyon vb. kesintiye ug?ramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin su?rdu?ru?lmesi ve arızalarının giderilmesinde go?revli olanlar,

f) U?ru?n ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistig?inde (kargo dahil), yurt ic?i ve yurt dıs?ı tas?ımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında go?revli olanlar,

g) Yas?lı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, c?ocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri c?alıs?anları,

g?) U?retim ve imalat tesislerinde c?alıs?anlar,

h) Ku?c?u?kbas?­bu?yu?kbas? hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yu?ru?tenler,

ı) Servis hizmeti vermek u?zere dıs?arıda olduklarını belgelemek s?artı ile teknik servis c?alıs?anları,

i) I?s?yerlerinin kapalı oldug?u saatlerde/gu?nlerde su?rekli olarak is? yerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu tas?ıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilac?lama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yu?ru?tmek u?zere hafta sonu c?alıs?acak personel,

k) Zorunlu sag?lık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bag?ıs?ları dahil), l) Yurt, pansiyon, s?antiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacag?ı temel ihtiyac?ların kars?ılanmasında go?revli olanlar,

m) I?s? sag?lıg?ı ve gu?venlig?i nedeniyle is? yerlerinden ayrılmaları riskli olan c?alıs?anlar (is? yeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ag?ır mental retardasyon, down sendromu gibi “O?zel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatc?ileri,

o?) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında olus?turulan Hayvan Besleme Grubu U?yeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal u?ru?nlerin u?retimi, sulaması, is?lenmesi, ilac?laması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde c?alıs?anlar,

r) I?kametinin o?nu? ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını kars?ılamak u?zere dıs?arı c?ıkanlar,

s) Sokag?a c?ıkma kısıtlaması uygulanan saatler ic?erisinde evlere paket servis hizmetinde go?revli olanlar,

s?) Mahkeme kararı c?erc?evesinde c?ocukları ile s?ahsi mu?nasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri s?artı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor mu?sabakalarındaki sporcu, yo?netici ve dig?er go?revliler, u) S?ehirlerarası toplu ulas?ım arac?larında (uc?ak, otobu?s, tren, gemi vb.) go?revli olanlar ile bu toplu ulas?ım arac?larıyla seyahat edeceg?ini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

u?) S?ehir ic?i toplu ulas?ım arac?larının (metrobu?s, metro, otobu?s, dolmus?, taksi vb.) su?ru?cu? ve go?revlileri.

6. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen “vatandas?larımızın yog?un olarak bulundug?u/bulunabileceg?i cadde sokaklar, ihtiyac? duyulan meydanlar ve toplu tas?ıma durakları gibi alanlarda/bo?lgelerde sigara ic?me yasag?ı” getirilmesi uygulaması I?l/I?lc?e Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genis?letilebilecektir.

7. I?l Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yo?netimler tarafından s?ehir ic?i toplu ulas?ım arac?larındaki yog?unlug?u azaltacak, seferlerdeki seyrekles?meyi sag?layacak s?ekilde bas?ta sefer sayılarının artırılması olmak u?zere her tu?rlu? tedbirin alınması sag?lanacaktır.

8. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle du?g?u?nler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar c?erc?evesinde;

­ Nikah to?renleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari du?zeyde katılım ve her nikah to?reni arasına en az 20 dakika su?re s?artıyla gerc?ekles?tirilmesi,

­ Du?g?u?nlerin oturma du?zeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi s?eklinde en fazla bir saat su?re ic?erisinde gerc?ekles?tirilmesi,

­ Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz c?erc?evesinde toplu taziye yapılmamasına ilis?kin hu?ku?mlerin eksiksiz uygulanması,

Su?rdu?ru?lecektir.

9. Hafta sonları sokag?a c?ıkma kısıtlamasının uygulandıg?ı su?reler ic?erisinde vatandas?larımızın o?zel arac?larıyla s?ehir ic?i ya da s?ehirlerarası seyahate c?ıkmamaları esastır.

Ancak;

­ Tedavi oldug?u hastaneden taburcu olup asıl ikametine do?nmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha o?nceden alınmıs? doktor randevusu/kontrolu? olan,

­ Kendisi veya es?inin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardes?inin cenazesine katılmak ic?in veya cenaze nakil is?lemine refakat edecek olan (en fazla 4 kis?i),

­ Bulundug?u s?ehre son 5 gu?n ic?erisinde gelmis? olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerles?im yerlerine do?nmek isteyen (5 gu?n ic?inde geldig?ini yolculuk bileti, geldig?i arac? plakası, seyahatini go?steren bas?kaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

­ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerles?im yerlerine do?nmek isteyen,
­ O?zel veya kamudan gu?nlu? so?zles?meye davet yazısı olan,
­ Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandas?larımız, yukarıda belirtilen durumların varlıg?ı halinde I?c?is?leri Bakanlıg?ına ait

E­BAS?VURU ve ALO 199 sistemleri u?zerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara dog?rudan bas?vuru yoluyla Seyahat I?zin Kurullarından izin almak kaydıyla o?zel arac?larıyla seyahat edebileceklerdir.

Vali ve Kaymakamlarımız bas?ta olmak u?zere tu?m kamu go?revlilerimizin salgınla mu?cadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılıg?ı artırıcı faaliyetlere ag?ırlık vermeleri ve bugu?ne kadar oldug?u gibi bundan sonra da hep birlikte fedaka?rlık yapılmaya devam edilmesi, bu su?recin u?stesinden gelmemiz ve sag?lıklı gu?nlere tekrar kavus?mamız ic?in hayati o?nem tas?ımaktadır.

Yukarıda belirtilen esaslar dog?rultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca I?l/I?lc?e Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklıg?a meydan verilmemesi ve mag?duriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereg?ince idari is?lem tesis edilmesi ve konusu suc? tes?kil eden davranıs?lara ilis?kin Tu?rk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli is?lemlerin bas?latılması hususunda;

kokoreç

Bilgi ve gereg?ini o?nemle arz ve rica ederim."